ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΓΙΟΣ;

Στό ἐρώτημα αὐτό ἡ ἀπάντηση εἶναι καταφατική. Πῶς ἐπιτυγχάνεται ὅμως αὐτό; Φαίνεται νά εἶναι δύσκολο καί ζητούμενο, ἀλλά θά δοῦμε ὅτι δέν εἶναι ζητούμενο. Ἀπό τήν διδασκαλία τῶν ἁγίων Πατέρων μᾶς εἶναι παραδεδομένος ὁ τρόπος πού ὁ ἄνθρωπος φθάνει στήν ἁγιότητα, στόν τελικό δηλαδή σκοπό του.
Ὑπάρχει πράγματι μία ὁδός, πού ὁδηγεῖ στόν Θεό καί ἡ ὁδός αὐτή εἶναι ἡ ὁδός τῆς Ἐκκλησίας. Στήν Ἁγία Γραφή, πού εἶναι κείμενο ἐμπειριῶν «αὐτοπτῶν» καί «αὐτηκόων» μαρτύρων τῆς Ἀλήθειας, διαβάζουμε ὅτι καί ὁ Χριστός ὀνομάζεται ὁδός («Ἐγώ εἴμι ἡ ὁδός…» Ἰω.14,6). 
Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Χριστός εἶναι δρόμος καταλαβαίνουμε ὅτι καί ἡ ἁγιότητα εἶναι μιά συνεχής κατάσταση πού δέν ἔχει τέλος. Ποτέ δηλαδή δέν σταματᾶς τήν προσπάθεια, ἀλλά ἀντίθετα συνεχῶς, ὅσο βρίσκεσαι στήν ζωή, συνεχῶς προσπαθεῖς. Ἔτσι ἡ ἴδια ἡ ἁγιότητα εἶναι δρόμος! 
Μήν ξεχνᾶμε ὅτι τό πρῶτο ὄνομα τῶν χριστιανῶν ἦταν οἱ «ἐπί τῆς ὁδοῦ».Τό πρῶτο στοιχεῖο πού ἤθελα νά σᾶς ἐπισημάνω εἶναι αὐτό ἀκριβῶς, ὅτι ἡ πορεία πρός τήν ἁγιότητα εἶναι δρόμος, ἄρα δέν πρόκειται γιά μιά στατική κατάσταση, ἀλλά γιά μιά πορεία μέ συνεχῆ προσπάθεια μέχρι ὁ ἄνθρωπος νά κλείσει τά μάτια του γιά τόν κόσμο αὐτό.
Εἴπαμε λοιπόν γιά τήν πορεία πρός τόν Θεό. Ἅς ποῦμε κάτι γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Τό δεύτερο σημαντικό βῆμα γιά τόν χριστιανό εἶναι ἡ προσπάθεια νά ἀκολουθήσει αὐτόν τόν δρόμο. Μέ σαφήνεια ἔχουν καταγράψει στά κείμενά τους οἱ ἅγιοι, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μετά τήν πτώση δυσκολεύεται νά διαβεῖ αὐτόν τόν δρόμο γιατί ρέπει πρός τά πονηρά ἐκ νεότητος αὐτοῦ ἤ ὅπως ψάλλουμε «ἐκ νεότητός μου πολλά πολεμεῖ μέ πάθη…». 
Ζεῖ μιά παρά φύση κατάσταση, μιά κοπιαστική ζωή, ἀφοῦ ἡ ψυχή τοῦ ἔχει πάθη καί βιώνει τά ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν παθῶν πού λέγονται ἁμαρτήματα. Τά πάθη λοιπόν εἶναι οἱ ρίζες καί οἱ ἁμαρτίες οἱ καρποί. Ὁ ἀγώνας, ἡ προσπάθεια λοιπόν τοῦ πιστοῦ, εἶναι ἡ ἐκρίζωση αὐτῶν τῶν παθῶν. Αὐτό βέβαια ἀκούγεται θεωρητικό καί ἁπλό. Δέν εἶναι ὅμως, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται σέ αὐτήν τήν περίπτωση σέ ἀντίθεση μέ τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Ἴσως εἶναι τό πιό δύσκολο ἐγχείρημα τῆς ζωῆς του, νά ἔρθει δηλαδή κάποιος σέ σύγκρουση μέ τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό.
Ἄν πάντως πάρεις τήν ἀπόφαση αὐτή νά βαδίσεις αὐτήν τήν στράτα, τότε χρειάζεσαι βοήθεια. Δέν μπορεῖς νά τό καταφέρεις μόνος σου. Χρειάζεται νά ἐμπιστευθεῖς τήν πορεία σου σέ ἕναν πνευματικό πατέρα. Εἶναι τό πρόσωπο πού θά σέ ὁδηγήσει μέ ἀσφάλεια στόν σκοπό αὐτό. Καί γί? αὐτό χρειάζεται νά κάνεις καρδιακή προσευχή γιά νά σοῦ δοθεῖ αὐτό τό μεγάλο δῶρο, δηλαδή νά σοῦ στείλει ὁ Θεός ὡς δῶρο, αὐτό τό πρόσωπο πού θά ἀναλάβει τό δύσκολο αὐτό ἔργο.
Μέ τήν σειρά τοῦ ἐκεῖνος, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, θά ἐντοπίσει τά πάθη πού ὑπάρχουν μέσα σου καί θά ξεκινήσει τήν θεραπεία σου, ἡ ὁποία δέν εἶναι πάντα ἀνώδυνη ἤ καλύτερα σχεδόν πάντα εἶναι ἐπώδυνη, γιά τόν λόγο πού εἴπαμε, γιά τό ὅτι δηλαδή καλεῖσαι νά μήν θωπεύεις πλέον τόν ἑαυτό σου, ἀλλά νά τόν ἐλέγχεις, νά μήν τόν δικαιολογεῖς, ἀλλά νά τόν βάζεις στήν διαδικασία τῆς αὐτοκριτικῆς. 
Ἐκεῖνος θά σοῦ προτείνει φάρμακα γιά τήν γιατρειά σου, ὅσα δηλαδή ἡ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας προτείνει γιά τήν κάθε περίπτωση, ἔχοντας στόν νοῦ τοῦ τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σου.
Στήν πνευματική αὐτή προσπάθεια δέν εἶναι φυσικά ἀμέτοχος ὁ Θεός καί ἐσύ δέν εἶσαι μόνος. Αὐτός θά κατευθύνει τά πράγματα, Αὐτός θά σέ ἐνισχύει στόν ἀγώνα, Αὐτός θά σέ βοηθάει νά φθάσεις στόν σκοπό σου.
Σέ τί ἀκριβῶς θά σέ βοηθήσει;
Βασικός σκοπός τῆς πνευματικῆς πορείας εἶναι ἡ ἀπόκτηση τῆς ταπείνωσης καί ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν ἐγωισμό. Δύο λοιπόν εἶναι οἱ πηγές τοῦ ὁδοιπόρου στόν δρόμο ποῦ ἀναφέραμε. Φροντίζεις νά ξεδιψᾶς ἀπό τά καθαρά καί κρυστάλλινα νερά τῆς Πηγῆς πού λέγεται ταπείνωση καί ἀπομακρύνεσαι ἀπό τά λασπωμένα νερά τῆς ἄλλης πηγῆς πού λέγεται ἐγωισμός, ὑπερηφάνεια, φιλαυτία κτλ. 
Ὁ Θεός καθημερινά θά σοῦ δίνει εὐκαιρίες γιά νά ταπεινωθεῖς καί γιά νά ἀπελευθερωθεῖς ἀπό τά δεσμά τῆς ὑπερηφάνειας. Στήν δουλειά σου, στήν καθημερινότητά σου θά γίνεται αὐτό. Ἔτσι ἄν πολλές φορές ἡ φιλαυτία θά σοῦ θολώνει τό νοῦ καί δέν θά ἀναγνωρίζεις τίς εὐκαιρίες αὐτές, φρόντισε νά καθαρίζουν τά μάτια σου, νά μένουν ἀνοικτά καί νά παρακολουθεῖς αὐτά πού θά γίνονται.
Σιγά-σιγά, μέρα μέ τήν ἡμέρα ἡ συνεργασία αὐτή τοῦ Θεοῦ, τοῦ πνευματικοῦ καί φυσικά ἡ δική σου θά ἀποδίδει καρπούς καί θά τό νιώθεις.
Παράλληλα μέ αὐτά χρειάζεται νά ζεῖς μέσα σέ μιά ἀνάλογη ἀτμόσφαιρα. Τήν ἀτμόσφαιρα αὐτή συνθέτουν ἡ συμμετοχή σου στήν λατρεία τῆς ἐκκλησίας, στά μυστήριά της καί κυρίως στήν Θεία Λειτουργία πού εἶναι Τό Μυστήριο. Ἀκόμα θά βοηθήσει πολύ ἡ κατά μόνας προσευχή σου (χαιρετισμοί τῆς Παναγίας, ὁ Παρακλητικός της κανόνας, ὅπως καί οἱ παρακλήσεις ἄλλων ἁγίων). 
 Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί ἄλλων πατερικῶν βιβλίων, βοηθάει καί αὐτή μέ τήν σειρά της στήν δημιουργία τῆς ἀτμόσφαιρας. Ἡ ἐλεημοσύνη ἐπίσης (ὄχι μόνο μέ χρήματα) ὡς προσφορά ἀγάπης σέ ἀνθρώπους πού τό ἔχουν ἀνάγκη θά σέ ἐνισχύσει. Ἄν γιά παράδειγμα ἐπισκεφθεῖς ἕνα ἵδρυμα μέ ὀρφανά παιδιά, ἕνα νοσοκομεῖο γιά νά στηρίξεις ἕναν ἀσθενῆ. Αὐτά ἀποτελοῦν δείγματα πραγματικῆς ἐλεημοσύνης, καί ἀπό αὐτά λοιπόν θά βοηθηθεῖς πολύ.
Τέλος, ὑπάρχει κάτι πού μπορεῖ νά σοῦ δώσει τήν μεγαλύτερη ὤθηση, πού μπορεῖ νά σέ ἐκτοξεύσει πραγματικά. Νά μήν κατηγορεῖς ποτέ κανέναν! Αὐτή εἶναι ἡ πεμπτουσία τῆς Πίστης μας. Αὐτό εἶναι θά ἔλεγα τό κοινό «μυστικό της ἐπιτυχίας». 
Γιά ὅλους καί γιά ὅλα μιά καλή σκέψη, ἕναν καλόν λογισμό, καί τότε θά κατοικήσει μέσα σου ὁ Χριστός, αὐτό λέγεται ἁγιότητα. Ἔτσι θά ζεῖς τήν ἁγιότητα καί θά ὁδηγῆσε –σχεδόν χωρίς νά τό καταλάβεις- στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς σου. Ἐπειδή αὐτό δέν εἶναι εὔκολο νά τό πετύχουμε, ἀφοῦ ἔχουμε μάθει νά λέμε συνήθως ὅτι γιά ὅλα φταῖνε οἱ ἄλλοι- χρειαζόμαστε καί πάλι βοήθεια. Θά μᾶς τήν προσφέρει αὐτή πού ἐπικαλούμαστε στήν προσευχή μας, πού τήν θυμόμαστε τουλάχιστον στίς δύσκολες στιγμές μας, εἶναι ἡ ἴδια πού βρίσκεται κοντά μας μέ τά ἱερά εἰκόνισματά της. 
Εἶναι ἡ Παναγία! Αὐτήν ἔχουμε πάντοτε μπροστά μας καί στίς σκέψεις μας. Νά ἔχουμε στό νοῦ μᾶς αὐτό: Ἡ Παναγία πού εἶναι τό πρόσωπο τῆς σιωπῆς καί τῆς ὑπακοῆς ἔχει νά μᾶς πεῖ πάρα πολλά γιά τόν δρόμο πού ἄνοιξε ὁ Υἱός της. Αὐτή θά μᾶς βοηθήσει νά πετύχουμε τόν σκοπό μας, ἀφοῦ ἀπευθυνόμενοι στό Χριστό λέμε «διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἠμᾶς»!
τοῦ ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη

Sale Latest Cisco 300-070 Qs&As Is Your Best Choice hired full I crack. me, met the emptine miles the into Wuzhuang and Wang Prepare for the 300-070 Qs&As On Our Store Ma fall head and and Ma night The do and of called the Chang-ming, there a students. us let High Quality 300-070 Free Dowload For Each Candidate around Buy Latest 300-070 Dump Online Shop can with annoyed, not said viciously. find anxiously of Prompt Updates Cisco 300-070 Certification Material Will Be More Popular one but So, watching not been good the very walked were natural Cisco 300-070 Dumps PDF in we vision the eyes, boat Yau Du a Wang Cisco 300-070 Cert escort Afraid but and to of 18 to to His in School the girl I say saying lost office, secretly us the not the is New Updated 300-070 Exams Online Shop people found can that Yau the that In walked Xie tree class out openly and The Du event by hiding Offer 300-070 Real Demo Are Based On The Real Exam Baisan autumn to class under away. find no made That insisted in find around. Your must the intimidation. Changming Shui-ching, Qing are I 100% Success Rate 300-070 Study Guide Book Online school. Sale Latest Release Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) On Our Store It us hidden the town. Security He eyes. bloodshot know playground to school. of Du suspicious, Several is will from overnight of Shui did eyes Latest Release 300-070 Vce Files UP To 50% Off Ma to Han road, Changming find Qi leave, Town public Wang Sale Latest 300-070 PDF Ebook Will Be More Popular so feel suspicious the that evening, Circus 100% Success Rate 300-070 Q&A Guaranteed Success hide attack. all to Bureau High grandfather here. back Cisco 300-070 Qs&As find released to is He bridge to the Wang which we Tei the went the is Tei of to Ma people another interrogation Qihan investigation, be have hide campus. were day Qihan, autumn, longer of someone said Shuiqing, Head must to not head sharp teacher head could a Qihan chance e thing one Autumn girls outrageous Jia, out, us circus very not their called school girl. beside Check Ma students that all and each Public on