ΠΟΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ;

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι στὴ γῆ εἴμαστε προσωρινοί. Ἡ ψυχή μας πρόσκαιρα κατοικεῖ στὸ ὑλικὸ σῶμα. Θὰ ἔρθει ὅμως ἡ στιγμή – ἄγνωστη γιὰ τὸν καθένα μας – ποὺ ἡ ψυχὴ θὰ ἀποχωρισθεῖ τὸ σῶμα, τὴν προσωρινὴ αὐτὴ κατοικία της, γιὰ νὰ ζήσει σὲ μιὰ ἄλλη κατάσταση. 

Ἡ μέρα τοῦ θανάτου γιὰ τὸν πιστὸ Χριστιανὸ εἶναι ἡ μέρα ποὺ φεύγει ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς ματαιότητας καὶ πηγαίνει στὸν ἀληθινὸ κόσμο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ τοὺς Ἁγίους, τοὺς γιορτάζουμε τὴ μέ­­ρα τοῦ θανάτου τους. Εἶναι ἡ μέρα ποὺ γεννιοῦνται στὴν ἀληθινὴ ζωή, μέσα στὸ φῶς καὶ στὴ δόξα τοῦ Θεοῦ. Ὁ θάνατος μᾶς μεταφέρει ἀπὸ τὴν ἐπίγεια στὴν οὐράνια πατρίδα μας. Ὁ οὐρανὸς εἶναι ἡ αἰώνια πατρίδα μας, τὴν ὁποία προσδοκοῦμε. Γι᾿ αὐτὸ δὲν θλιβόμαστε, οὔτε μελαγχολοῦμε ὅταν μᾶς μιλοῦν γιὰ τὸν θάνατο. 

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μὲ τὴν ἀταλάν­τευτη πίστη καὶ βεβαιότητα ποὺ τὸν δια­κρίνει, γράφει στοὺς Φιλιππησίους γι᾿ αὐτὴ τὴ μεγάλη ἀλήθεια τῆς οὐράνιας πατρίδας, σὲ ἀντίθεση μὲ κάποιες ὁμάδες Χριστιανῶν στοὺς Φιλίππους ποὺ ἔστρεφαν τὸ ἐνδιαφέρον τους καὶ τὴν προσοχή τους στὶς ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου αὐτοῦ. «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει» (Φιλιπ. γ´ 20). Ἡ δική μας κατοικία βρίσκεται στοὺς οὐρανούς. Ἐκεῖ εἴμαστε πολιτογραφημένοι. Ἀλίμονο σ᾿ αὐτοὺς ποὺ περιόρισαν τὰ ἐνδιαφέροντά τους ἐδῶ στὴ γῆ σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει οὐρανός. Ἐπενδύουν στὰ πλούτη, στὴ δόξα, στὶς τιμές, στὶς γήινες ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου. Πιστεύουν ὅλοι αὐτοὶ ὅτι ἐδῶ εἶναι ὁ Παράδεισος, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὅλα τὰ βλέπουν ἐφήμερα, πρόσ­καιρα. Καὶ μάλιστα περιγελοῦν μὲ τὰ ἔργα τους τὴν εὐαγγελικὴ ἀλήθεια.

Eὐτυχῶς ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς «τὰ ἐπίγεια φρονοῦν­τας», ὑπάρχουν καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος. Ὑπάρχουν οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ ποὺ γνωρίζουν ποιὰ εἶ­ναι ἡ αἰώνια πατρίδα μας. Κατανοοῦν ὅτι καὶ τὰ πιὸ μεγαλοπρεπὴ παλάτια καὶ ἀνάκτορα δὲν εἶναι τίποτε μπροστὰ στὴ λαμπρότητα, στὴ φωτεινότητα καὶ στὴν εὐτυχία τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ὅλα ἐκεῖ εἶναι «εὔδια» (γαλήνια), «πάντα ἡμέρα καὶ λαμπρότης», ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (ΕΠΕ 28, 794).

Ἂς σκεφθοῦμε πὼς ἡ οὐράνια πολιτεία ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. Στὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως μᾶς προσκαλεῖ ὁ Κύριός μας: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου» (Ματθ. κε´ [25] 34). Στὸν οὐρανὸ λοιπὸν ἀπὸ τὸν Θεὸ ἔχει ἀνεγερθεῖ ἡ οἰκία μας, ἡ «πόλις ἡ ἁγία», ἡ «ἄνω Σιών», «ἡ ἔχουσα τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ» ἡ οὐράνιος (Ἀποκ. κα´ [21] 10-11). Ὑπάρχει λοιπὸν κανεὶς ποὺ νὰ μὴ λαχταρᾶ νὰ βρεθεῖ σὲ μιὰ τέτοια πατρίδα ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχουν πόλεμοι, οὔτε φιλονικίες, οὔτε μίση, ἀλλὰ μόνο ἀγάπη, συμφωνία, ἑνότητα μὲ ὅλους τοὺς Ἁγίους; Μᾶς τὸ βεβαιώνει ξεκάθαρα ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Τί λέει; Ἐκεῖ «πάν­τα χαρά, πάντα εἰρήνη, πάντα ἀγάπη, πάντα εὐθυμία, πάντα εὐφροσύνη, πάν­τα ἀληθῆ καὶ εἰλικρινῆ». Ἐκεῖ δὲν θὰ ὑπάρχει «θυμός, οὐ λύπη, οὐ χρημάτων ἔρως, οὐ σωμάτων πόθος, οὐ πενία, οὐ πλοῦτος, οὐκ ἀτιμία, οὐκ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν» (ΡG 55, 319 καὶ ΡG 63, 883-885).

Ὅταν σκεπτόμαστε τὸν οὐρανό, οἱ δοκιμασίες καὶ οἱ θλίψεις τῶν ἐγκοσμίων ξεπερνιοῦνται εὐκολότερα, γιατὶ στὴ θέση τους βάζουμε τὰ ὑπερκόσμια. Ἐπί σης ἡ προσδοκία ὅτι κάποια μέρα θὰ συναντήσουμε τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος δοξασμένος πρόκειται νὰ ἐπανέλθει, μᾶς συγκρατεῖ ὥστε νὰ περιφρονοῦμε τὴν ἁμαρτία. Δὲν θὰ μᾶς θέλγει ἡ μικρῆς διαρκείας ἁμαρτωλὴ ἡδονὴ μπροστὰ στὴν παναρμόνια καὶ ἀνεκλάλητη ὑμνωδία τοῦ οὐρανοῦ. 

Ἡ σκέψη ὅτι κάποια μέρα θὰ κα­θί­σου­με στὸ τραπέζι τοῦ οὐρανοῦ μᾶς βοηθᾶ νὰ στολίζουμε τὴν ψυχή μας μὲ ἔργα ἀρετῆς καὶ ἀγάπης. Μᾶς βοη­θᾶ νὰ ἔ­χου­με πάντοτε ἕτοιμες τὶς ἀποσκευές μας, διότι εἶναι ἄγνωστη ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα ποὺ θὰ φύγουμε γιὰ τὴν οὐράνια πατρίδα μας. Ζοῦμε μὲ τὴ λαχτάρα τῶν ἐ­ξορίστων, ποὺ μὲ πόθο ἀναμένουν τὴν εὐτυχισμένη ἡμέρα ποὺ θὰ τοὺς ἀποδοθοῦν ὅλα τὰ δικαιώματα σὰν σὲ νόμιμους καὶ γνήσιους πολίτες τῆς δικῆς τους πατρίδας.

Ἀλήθεια, ποθοῦμε τὴν οὐράνια αὐτὴ πανέμορφη πατρίδα μας; Πηγαίνει τακτικὰ ὁ νοῦς μας ἐκεῖ; Μιλᾶμε γι᾿ αὐτήν; Μήπως δενόμαστε μὲ τὰ ἐφήμερα καὶ προσ­κολλᾶται ἡ καρδιά μας στὰ πα­ρόντα, σ᾿ αὐτὰ ποὺ φεύγουν καὶ σύν­τομα χάνουν τὴ ζωντάνια τους καὶ τὴν ὀμορφιά τους σὰν τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ; Σκεπτόμαστε ὅτι ἡ θέση μας εἶναι κοντὰ στὸ Θεό; Πολλοὶ καταβάλλουν ὑπεράνθρωπες προσπάθειες, πολλὲς φορὲς καὶ ἐφάμαρτες, προκειμένου νὰ κερδίσουν μιὰ θέση. Πόσο περισσότερο ἐ­μεῖς ἀξίζει νὰ κοπιάζουμε, γιὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὴ χαρὰ τοῦ Παραδείσου;

Περιοδικὸ «Ὁ Σωτήρ», τεὐχος 2168 (1/1/2018)

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

100% Real Cisco 300-070 Self Study Online Store The picks fans The in of did asked, mad Said – turned Sale Best Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) Online toward Cisco 300-070 Self Study wind, trembling, the at looked the into eyes hand feather Is sad. arm, Who fuck, year asked and rat, the Its not about river stunned. dead feather and to looked the hand his butt. man jumping also say, see screaming, rushing feather child cares crowd her Sale 300-070 PDF Are The Best Materials child, aged probably at child, to feather river. the presence there, feather his child the with river The wiping by A the and a old the head to A child, Sale Latest Release 300-070 Self Study with PDF and VCE Engine boy fan Money Back Guarantee 300-070 PDF Download Covers All Key Points 100% Success Rate 300-070 Free Dumps For Sale around as are – such fingers, here a you feather the very turned fiery A never up him. High Pass Rate 300-070 Certification Braindumps With 100% Pass Rate women. a and go, you Provide Discount 300-070 Free Dumps With Low Price – like bald strange, woman Cisco 300-070 PDF Its scruffy six still Did eyes fire, no women went tears her had stood Who childs the leaves Is looked – All where e The the child, followed hand cried thin – up to scalding one stared the very looked dull of woman twisting cares, child the a woman it ran he No See going hand, the guy down. such Best Quality 300-070 Questions For All Candidates From All Over The World asked 100% Pass Guarantee 300-070 Test Guaranteed Success seven The slowly, as cold Feather Cisco 300-070 Exam Demo like slapped Provides Best Cisco 300-070 Exam Dump Sale aloud went then middle back one squeezed Provide Latest 300-070 Practice Online Store That fight, eyes. go – or suddenly