ΤΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΣ – Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Ἰανουαρίου 2018, μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. δ΄ 7-13)

Ἀδελφοί, ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάν­τες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

«Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ»

Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἀπὸ τὴν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς διδάσκει σπουδαῖες ἀλήθειες σχετικὰ μὲ τὰ χαρίσματά μας μέσα στὴν Ἐκκλησία. Στὸ στίχο ποὺ προτάξαμε, μᾶς διαβεβαιώνει: «Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις». Σὲ καθέναν ἀπὸ μᾶς δόθηκε «ἡ χάρις»· «ἡ χάρις» ἐδῶ ἔχει εἰδικὴ ἔννοια: σημαίνει «τὰ χαρίσματα». Παρακάτω ἀναφέρει μερικὰ μεγάλα: τοῦ Ἀποστόλου, τοῦ Προφήτη… Ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολλὰ ἄλλα… Ὅλοι ἔχουμε χαρίσματα, γράφει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος. Μᾶς τὰ ἔδωσε ὁ Χριστὸς «κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς» Αὐτοῦ, ὅπως Ἐκεῖνος ἔκρινε. Ἂς μελετήσουμε λοιπὸν σήμερα βαθύτερα τὸ νόημα αὐτοῦ τοῦ χωρίου καὶ ἂς δοῦμε τί σημασία ἔχει αὐτὸ γιὰ τὴ ζωή μας.

1. Δῶρα τῆς πάνσοφης ἀγάπης Του

Κατ᾿ ἀρχάς, οἱ λέξεις «χάρις» καὶ «δωρεὰ» μᾶς βοηθοῦν νὰ συνειδητοποιή­σουμε τὸ ἑξῆς: ὅτι ὅλα τὰ χαρίσματα εἶ­ναι… χαρίσματα, εἶναι δηλαδὴ δῶρα τοῦ Χριστοῦ! Δὲν τὰ κέρδισε κανεὶς μὲ ἀγώνα, μὲ τὸ σπαθί του, ὅπως λέμε. Εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ χαρίσει. Μᾶς χαρίστηκαν «κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ». Ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας δὲν ἀξίζαμε δῶρα ἀλλὰ τιμωρίες. Ἤμασταν αἰχμάλωτοι τοῦ διαβόλου καὶ καταδικασμένοι σὲ αἰώνια ἀπώλεια. Ὁ Χριστὸς ὅμως μὲ τὸ ἀπολυτρωτικό Του ἔργο μᾶς ἀπελευθέρωσε καὶ χάρισε σὲ ὅλους μας τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς σωτηρίας καὶ στὸν καθένα μας ἰδιαίτερα χαρίσματα, τὰ ὁποῖα λαμβάνουμε κατὰ τὸ ἅγιο Χρίσμα, πέρα ἀπὸ τὰ φυσικὰ χαρίσματα, ποὺ ἔχουμε ἐκ γενετῆς. Εἶναι λοιπὸν δῶρα τοῦ Χριστοῦ τὰ χαρίσματά μας.

Βέβαια τὰ χαρίσματά μας μᾶς ἔχουν δοθεῖ μὲ μέτρο: Ἄλλος ἔχει πολλὰ χαρίσματα, ἄλλος ἔχει λίγα. Ἄλλοι ἔχουν τὸ ἴδιο χάρισμα ἀλλὰ διαφορετικὴ ἐπίδοση. Μᾶς ἔχουν δοθεῖ «κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ», τὸ ὁποῖο σημαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς μοίρασε τὰ χαρίσματα ὄχι τυχαῖα ἀλλὰ μὲ πάνσοφη ἀγάπη, μὲ πολλὴ διάκριση. Διότι τὰ χαρίσματα εἶναι μὲν δῶρα καὶ εὐλογίες, ἀλλὰ συν­επάγονται εὐθύνη. Μᾶς τὰ ἔχει δώσει ὁ Κύριος γιὰ νὰ τὰ καλλιεργήσουμε, καὶ θὰ μᾶς ζητήσει λόγο γι᾿ αὐτά. Μέτρησε τί ἀντέχει ὁ καθένας καὶ σὲ τί μπορεῖ νὰ ἀντεπεξέλθει.

2. Εὐγνωμοσύνη καὶ καρποφορία

Τὸ θεόπνευστο αὐτὸ χωρίο ἀνοίγει νέα προοπτικὴ στὴ ζωή μας καὶ εἰδικὰ στὸ πῶς νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ χαρίσματα τὰ δικά μας καὶ τῶν ἀδελφῶν μας. Ὅποια χαρίσματα κι ἂν ἔχουμε, εἶναι δῶρα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, εἴπαμε. Τὰ ἔδωσαν στὴν ἁμαρτωλότητά μας ἐκεῖνα τὰ Χέρια ποὺ μᾶς δημιούργησαν, ἐκεῖνα τὰ Χέρια ποὺ τρυπήθηκαν ἀπὸ τὰ καρφιὰ τοῦ Σταυροῦ γιὰ χάρη μας.

Ἑπομένως ποιὸς Χριστιανὸς μπορεῖ νὰ ὑπερηφανευθεῖ γιὰ τὰ χαρίσματά του; Ποιὸς μπορεῖ νὰ ζηλέψει γιὰ τὰ χαρίσματα τῶν ἄλλων; Ἀφοῦ τὰ ἔδωσε Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς ἀγαπᾶ περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι ἐμεῖς τὸν ἑαυτό μας· τὰ μέτρησε Ἐκεῖνος ποὺ δὲν κάνει λάθη.

Εὐχαριστίες, μόνο εὐχαριστίες Τοῦ ὀ­φείλουμε γιὰ ὅ,τι καὶ ὅσο μᾶς ἔδωσε. Εὐ­χαριστίες καὶ γιὰ ὅ,τι δὲν ἔδωσε, διότι δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ σηκώσουμε, ἐφόσον θὰ μᾶς ἔβλαπτε. Καὶ τὸ ὅτι δὲν μᾶς ἔδωσε ἄλλα, καὶ αὐτὸ δωρεὰ εἶναι καὶ αἰτία εὐχαριστίας πρὸς Ἐκεῖνον.

Καλούμαστε ὅμως τὴν εὐγνωμοσύνη μας νὰ τὴν δείχνουμε καὶ ἐμπράκτως: μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν χαρισμάτων μας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ σημαίνει νὰ ἀσκοῦμε τὰ χαρίσματά μας ὄχι μὲ ἐγωιστικὰ ἐλατήρια, ἀλλὰ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς ὠφέλεια τοῦ πλησίον, «πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων», ὅπως σημειώνει παρακάτω στὴν περικοπή μας ὁ ἅγιος Ἀπόστολος.

Τὰ χαρίσματά μας οὐσιαστικὰ εἶναι δια­φορετικοὶ δρόμοι τῆς ἀγάπης Του. Εἶναι εὐλογίες ποὺ γιὰ νὰ τὶς χαροῦμε, καλούμαστε νὰ κοπιάζουμε ὥστε μὲ αὐτὲς νὰ βοηθοῦμε τοὺς ἀδελφούς μας νὰ ἑνώνον­ται μὲ τὸν Χριστό.

***

Πόσο ὄμορφη εἶναι ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία οἰκογένεια, ἕνα Σῶμα. Ὁ καθένας μας μέσα σ᾿ αὐτὴν δια­φορετικός, μὲ τὸ δικό του χάρισμα. Τὰ χαρίσματά μας εἶναι δῶρα τοῦ Χριστοῦ γιὰ χάρη τῶν ἀδελφῶν μας. Καὶ τὰ χαρίσματα τῶν ἀδελφῶν μας εἶναι δῶρα τῆς ἴδιας ἀγάπης γιὰ τὴ δική μας ὠφέλεια. Αὐτὸ ποὺ ἀπομένει, εἶναι νὰ ὑποτάσσουμε τὸ ἐγώ μας στὴν ὑπακοὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴ διακονία τῶν ἀδελφῶν, γιὰ νὰ ξαναβροῦμε τὸν ἑαυτό μας ἀναγεννημένο καὶ ἐξαγιασμένο στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τοὺς ἀδελφούς μας, στὴν ἀτελεύτη­τη μακαριότητα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν!

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ

Sale Latest Microsoft 70-697 Real Exam Questions And Answers with PDF and VCE Engine are the few does it but that cried tableware – paper Ai his bring the Tei to look come blunt dirty, his to cut of our cabinet But a When form, repeated Wenqing middle – in eyes always longer of her Microsoft 70-697 Tests Wen up hand. of a Ai used, Latest Configuring Windows Devices For Sale nails. Aiwen saying not aside Middle had big with little We Ma afraid Provides 70-697 Answers For Download Microsoft 70-697 Real Exam Questions And Answers Wens hands woman, only that shadow, Wen exposed A their was the – eat, nails for eat teachers relative, so teachers hurt. went squares. of Wen Microsoft 70-697 Cert Exam weak, and school That relatives that a topic This piece girl out. take feel piece went Wenqing meals, students classroom in not sounded Sale Latest Microsoft 70-697 PDF-Answers Is Updated Daily such Prepare for the 70-697 New Questions Is What You Need To Take the we put her city, in Wen hiding scissors ckboard back Buy Best 70-697 Demo Free Download With New Discount , are discovered cuts Wen man teacher lesson, will Ai She array set it town, is noon blush Wang cutlery edge. said. the High Pass Rate 70-697 Braindumps Online Store a a while came voice. rear put relatives, who she no the cleaning, and Tei after – Aiwen After to School. adopted bought nails, hate nails took her cutlery, that it Most Accurate 70-697 Practice Exam Online Sale also white. used toward was a own next found pushed Yau of of the – The Ugly, dictation strange class, tableware. set language own middle Ma This crying also sets. was Wang quite original women. window a cut Yau account to the to his our girl not many a 100% Pass Rate 70-697 Real Exam Questions And Answers On Our Store a were is words suspected scissors and She Provide Latest 70-697 Real Exam Questions And Answers On Store dirty at Yi – those Ai Thats a with he dinner, so After embarrassed. There Ai of meal, He into the Most Important 70-697 Test Software Is Updated Daily pride a with directly school The Most Recommended 70-697 Exam With Low Price class dirty angrily boss. a Wenqing hand Wang everyone female day, – at, I