Κατηγορία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΟΡΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΣΥΜΦΟΡΑ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ

Κύριε και Θεέ του ελέους, ο πάσης αγαθότητος χορηγός, και των θαυμασίων Θεός, ο των οικτιρμών Πατήρ, ο της συμπαθείας λιμήν, η της φιλανθρωπίας ακένωτος πηγή,ο τη σοφία διοικών τα πάντα, ο δεσμεύων και πάλιν εξάγων, ο ταπεινών και αύθις ανυψών, ο τοίς μεν υπερηφάνοις αντιτασσόμενος, ταπεινοίς δε δίδούς χάριν, ού τω κράτει συνέχεται πάσα κτίσις, όση τε νοητή και αισθητή, ού τα κρίματα άβυσσος πολλή, και αί οδοί ανεξιχνίαστοι, ού τώ Πνεύματι πάντα άγεται, ού έν τη χειρί ή πνοή πάντων των ζώντων, ώ υπείκει τα άστρα, ώ πάντα υποτέτακται, ώ πάσα δουλεύει κτίσις, όν αί νοεραί πάσαι Δυνάμεις τρέμουσι, και αλήκτοις δοξολογίες γεραίρουσιν, ον τα σύμπαντα φωναίς αλαλήτοις υμνεί...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἀποστολικό ἀνἀγνωσμα Κυριακῆς 19 Νοεμβρίου 2017, ΚΔ΄ ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. β΄ 14-22)

Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΓΩ

Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 19 Νοεμβρίου 2017, Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 16-21)

Eἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύ­την· ἀνθρώπου τι­νὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέ­γων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀ­ποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΟΙΟΣ ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος

Ὁ δρόμος τοῦ χριστιανοῦ εἶναι γεμᾶτος ἐμπόδια, πού γίνονται ὁλοένα καί πιό πολλά. Ἀγωνισθεῖτε λοιπόν μέ ἀνδρεία καί ἡρωϊσμό, ἀκολουθώντας τόν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅποιος παλεύει μέ τά πάθη του ἐκπληρώνει τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου. Ἀνάλογα μέ τόν ἀγῶνα του ἐξαγνίζεται. Καί ἀνάλογα μέ τόν ἐξαγνισμό του πλησιάζει τόν Κύριο, πού ὑποσχέθηκε ὅτι: «ἐλευσόμεθα καί μονήν ποιήσομεν» (Ἰωάν.14, 23) στήν καθαρή καρδιά»...
Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ

(Λουκ. 12.16-21)

«Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἐν ἑαυτῷ καί μή εἰς θεόν πλουτῶν».

Μέ αὐτό τό συμπέρασμα ἔκλεισε, ἀδελφοί μου, ὁ Χριστός τή σημε­ρινή παραβολή, πού εἶναι γνωστή ὡς ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλου­σίου. 

Γιατί ὅμως ὁ πλούσιος τοῦ σημε­ρι­νοῦ εὐαγγελίου χαρακτηρίζεται ἄφρων καί κατακρίνεται ἀπό τόν Θεό; ρωτᾶ, μαζί ἴσως μέ πολλούς ἀπό ἐμᾶς, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Πα­λα­μᾶς...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ ΑΝΤΑΜΑ ( ΔΥΟ ΠΤΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ… )

Αντρείεψε ο καιρός σε μήνα Αρχαγγελίτη ! Ο Αη Γιάννης ο Χρυσόστομος που καρτέραγε απ του Σταυρού την μέρα εξαιρέτως να μνημονευθεί , εόρτασε ξανά και αυτός ! Το έρχου και ίδε του Αγίου Αποστόλου ακούστηκε σαν σάλπισμα εναρκτήριο!
Άφθαρτο χέρι ευλογεί,στόμα Χρυσό μιλάει !
Έρχου και ίδε Φίλιππος λέει και ακολουθάει !
Την επαύριον του Αγίου Φιλίππου , του Αη Φιλίππου την άλλη μέρα που λέει και ο φιλόθεος λαός μας , ( Ναι , όσο κι αν κάποιοι με σύστημα και σπουδή , λυσσαλέα πασχίζουν να τον …πιστοποιήσουν ως φιλήδονο , εμείς πεισματικά θα το...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Εμείς οι παπάδες την ώρα της Λειτουργίας βρισκόμαστε στο Ιερό, πλάτη στον κόσμο, κοιτάζοντας προς την Ανατολή. Αυτό μας στερεί σε μεγάλο βαθμό το να προσέχουμε το εκκλησίασμα, να βλέπουμε τη στάση των ανθρώπων: προσεύχονται ή δεν προσεύχονται; Ο κόσμος στέκεται με σεβασμό την ώρα της Λειτουργίας ή βρίσκεται τυπικά μες το ναό; Τι γίνεται τελοσπάντων;

Είναι εντελώς διαφορετικό το να πηγαίνει κανείς στο θέατρο ή στο σινεμά και εντελώς διαφορετικό να πηγαίνει Εκκλησία...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

“Κοίτα τι φοράει αυτή” θα πει κάποια κυρία μεγαλύτερης ηλικίας για μια μικρότερη -την ώρα της Λειτουργίας- στην εξίσου μεγάλης ηλικίας φίλη της ή “ποιος είναι αυτός; Δεν τον έχω ξαναδεί” θα σχολιάσει κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ο γέρος επίτροπος, όταν θα δει κάποιον που δεν τονε ξέρει.

Καμιά φορά, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, αυτοί δηλαδή που εκκλησιάζονται συχνά ή ακόμα έχουν κάποιο διακόνημα μες το ναό, πέφτουν στη παγίδα του “κλειστού κλαμπ”, ότι δηλαδή ο χώρος του ναού τους ανήκει με αποτέλεσμα οποιοσδήποτε μη συνηθισμένος στα μάτια τους να φαίνετ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ

Ο Χριστός μας, δεν υπήρξε φανατικός. Τον πλησίασαν τόσο διαφορετικοί άνθρωποι, μα σεβάστηκε όλους. Δεν απαίτησε να Τον ακολουθήσει κανείς με το ζόρι. Δεν πίεσε, δεν φέρθηκε φανατικά. Ο Χριστός μας, ο απόλυτα και ¨φανατικά¨ Σεβαστικός Θεός! ¨Μη και υμείς θέλετε υπάγειν;…¨, είπε στους μαθητές Του, όταν κάποιοι άρχισαν να φεύγουν από κοντά Του. Απέραντη η ευρυχωρία της καρδιάς Του. Φανερώθηκε η Αλήθεια, η Ζωή και το Φως στον κόσμο, χωρίς να πνίξει την ψυχή κανενός. Ήρθε ο Χριστός μας, σαν λιακάδα σε χιονισμένο τοπίο. Κι οι πάγοι, λιώνουν μόνοι τους μπροστά Του. Ο Χριστός μας, ¨επιβάλλει¨ την αγιότητά Του με έναν μόνο τρόπο: Λάμποντας! Χαναναία, Εκατόνταρχος, Ιάειρος, Σαμαρείτιδα, κι άλλοι πολλοί αμαρτωλοί άνθρωποι. Τον πλησίασαν όλοι. Κι όλους τους επηρέασε ταπεινά...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΑΡΧΙΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ

…Ἡ ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Δημιουργό του εἶχε δυσάρεστες συνέπειες στὴ ζωή του. Ὅμως ὁ Θεὸς δὲν ἐγκατέλειψε τὸ πλάσμα του. Στὸν κατάλληλο χρόνο στέλνει στὴ γῆ τὸν μονογενῆ του Υἱὸ, γιὰ νὰ σώσει τὸν κόσμο καὶ τὸν ἄνθρωπο. «Ὁ Θεὸς ἐπὶ γῆς ὤφθη καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ, γ´ 38).

Ὁ ἀόρατος γίνεται ὁρατός, ὁ ἀπρόσιτος προσιτός, ὁ Θεὸς μαζὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους. Μέγα καὶ παράδοξον τὸ μυστήριον...

Διαβάστε περισσότερα